Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee bij mij terecht. Ook kunt u een e-mail sturen naar de.ridder.thea@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de praktijk, Tel: 0654 393 166.

Privacyverklaring

Artikel 1           Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens                     de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk                        Logopediepraktijk Th. de Ridder, verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt                         een patiënt van de praktijk

Verwerking                               een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2           Toepasselijkheid

 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

 

 

Artikel 3           Doelen

 

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i)             het verlenen van logopedische zorg;

(ii)            het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

(iii)           ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv)          wetenschappelijk onderzoek.

 

 

 

 

Artikel 4           De gegevensverwerking

 

1.         Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Ik heb wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 

2.         Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

3.         Als ik uw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

4.         Zorgverzekeraars, met wie de praktijk een overeenkomst heeft, controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

5.         Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

 

 

Artikel 5           Beschrijving van de gegevens

 

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

–       naam

–       adres/contactgegevens

–       geboortedatum

–       BSN nummer

–       relevante medische gegevens

–       naam huisarts/andere zorgverleners

–       gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger